طنز ضدحال برای خانم ها  (مطالب طنز)


1 – چرا آقایان زمانی که با همسر خود قصد ورود و یا خروج از دری دارند ، می گویند : خانم ها مقدمند و اجازه می دهند که اول همسرشان از در عبور کند؟

الف ) چون حدس می زنند که پشت در ، دره ای ، خندقی ، گودالی ، چیزی باشد!

ب ) چون احتمال می هند که از پنجره بالای در ، گلدانی سنگی در حال سقوط است!

ج ) چون گمان می کنند که پشت در ، حیوانی درنده و گرسنه ایستاده است!

 د ) چون احتمال می دهند خانمشان زودتر از آنها برود ف در را پشت سر خود ببندد و دیگر هم باز نکند!


2 – شما فکر می کنید که اگر روزی همسر مردی از طبقه ی شصتم ساختمانی سقوط کند و در طبقه پنجاه و هشتم با دست ، میله ای که از دیوار ساختمان بیرون آمده را بگیرد و در هوا معلق بماند ، این مرد برای نجات همسرش چه اقدامی خواهد کرد؟

الف ) به سرعت ، با استفاده از اره برقی درصدد جداکردن میله از ساختمان برمی آید!

ب ) سوسک یا موشی را بر روی دست همسرش می اندازد!

ج ) یک طناب پوسیده را برای بالاکشیدن همسرش به طرف او می اندازد!

د ) با به خطر انداختن جان خود ، هر  طور که شده همسرش را نجات می دهد و سپس این بار طوری او را هل می دهد که به هیچ عنوانی نتواند دستش را به جایی بند کند!

3 – چرا به طور معمول ، در تصادفات رانندگی ، میزان صدمه ای که به خانم ها وارد می شود بیشتر از آقایانی است که مشغول رانندگی اند؟!

الف ) چون 5 دقیقه قبل از وقوع سانحه ، آقا خودش را از خودرو به بیرون پرت می کند!

ب ) چون قبل از وقوع سانحه ، کمربند ایمنی خانم دستکاری شده است که عمل نکند!

ج ) چون راننده سعی می کند که خودرواش از سمت چپ با خودروی مقابل برخورد کند!

د ) چون بعد از سانحه مشخص می شود دلیل تشدید جراحات وارده به خانم ، مواد محترقه ای بوده که به دلایلی نامعلوم به دست فردی ناشناس در زیرصندلی او تعبیه شده بود تا با کوچکترین ضربه ای منفجر شود!