معادله1انسان = خواب + خوراک + کار+ تفریحالاغ = خواب + خوراک


 


پس


انسان = الاغ + کار + تفریح


 


وبنابرین


تفریح – انسان = الاغ + کار


 


بعبارت دیگر


انسانی که تفریح ندارد = الاغی که فقط کار می کند


 
*****
 


معادله ۲


 


مرد = خواب + خوراک + درآمد


الاغ = خواب + خوراک


 


پس


مرد = الاغ + درآمد


 


و بنابرین


درآمد – مرد = الاغ


 


بعبارت دیگر


مردی که درآمد ندارد = الاغ


 


*****
 
 معادله ۳
 


زن = خواب + خوراک + خرج پول


الاغ = خواب + خوراک


 


پس


زن = الاغ + خرج پول


 


 وبنابرین


خرج پول – زن= الاغ


 


بعبارت دیگر


زنی که پول خرج نمی کند = الاغ


 


 
*****
 
 


نتیجه گیری:


 


از معادلات ۲و۳ داریم:مردی که درآمد ندارد = زنی که پول


خرج نمیکند


 


پس: فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند


تا نگذارند زنها  تبدیل به الاغ شوند..


 

و فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می


کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ


شوند.


 


بنابرین داریم ...


مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول


 


 


و ازفرضهای۱و۲ نتیجه منطقی


میگیریم که:مرد + زن = ۲ الاغی

 که با هم بخوبی

زندگی میکنند!