اگر تبلیغات ماهواره را ملاک قرار بدهیم، مردم ایران کچل‌های چاقی هستند که ناتوانی جنسی دارند و می‌خواهند یک هفته‌ای ویزای کانادا بگیرند!

----

به یارو میگن دگرگونی یعنی چه ؟ میگه : یعنی این گونی نه یک گونی دیگه!!

----

طرف با بچه هاش گرگم به هوا بازی می کرده جو میگیردش یکیشون رو می خوره

----

غضنفر قورباغیه شنا میکنه, لک لک میخورتش !

----

حیف نون میره بهشت زهرا, گل فروشی بسته بود... بجاش کامپوت میخره

----

حیف نون رفته بود امریكا. وقتی برگشت، ازش پرسیدن اونجا مشكل زبان نداشتی؟ گفت من نه، ولی امریكایها همشون مشكل زبان داشتن

----

حیف نون میره خواستگاری،پدر مادر دختره میگن دختر ما میخواد درس بخونه،میگه خوب من میرم دو ساعت دیگه میام!

----

غضنفر از خواب میپره پاش می‌شکنه

----

غضنفر داشته یكی رو بدجور میزده و هی داد میزده كمک كمک! بهش میگن بابا تو كه داری اینو می زنی، دیگه چرا كمک میخوای؟ میگه آخه این گفته اگه بلند شم لهت می كنم ...

----

یک بار یکی پاش خواب میره پتو می کشه روش