جوک های جمله سازی 1


به یکی می گن با چیپس یک جمله بساز. می گه چی پسر خوبی!

 

به یکی می گن با اسم قباد یه جمله بساز. می گه: بزن بریم بسرعت برق و باد…

 

به یکی می گن باداشبورد جمله بساز.می گه: داییم اومد بچه هاشوورداشبورد

 

به یکی می گن با ابریشم جمله بساز. می گه: هوا ابری شم خوبه

 

به یکی می گن: با مینا و تینا یک جمله بساز. می گه: مامانم اینا با باباتینا رفتن مهمونی.

 

به یکی می گن با هندونه یک جمله بساز. می گه: ببینم، هند اونه كه بغل پاكستانه؟

 

به یکی میگن با زیزیگلو جمله بساز. می گه : خداداد عزیزی گلو درد گرفته.

 

به یکی می گن با بقیه جمله بساز. می گه : دیشب شام خوردم. می گن: پس بقیه اش كو؟ می گه: اتفاقا بقیه اش تو یخچاله

 

به یکی می گن با ستیز جمله بساز. می گه: موبایل ست ایز آف!

 

به یكی میگن با خمیر جمله بساز میگه من بلد نیستم ولی میتونم نون بسازم

 

به یکی میگن:با لوستر جمله بساز میگه:من۳تا دختر دارم یکی از یکی لوستر!!!

 

به یکی میگن:با مناجات جمله بساز.میگه:مونا جات رو بنداز بخواب!!!

 

به یکی میگن:با جام جم جمله بساز.میگه:من که از خواب پا میشم جامو جم میکنم!!

 

به یکی میگن:با توکیو جمله بساز.میگه:ما که خدیجه رو دوست داریم تو کیو؟!!!