جوک های جمله سازی2


به طرف میگن با (فرشاد) جمله بساز میگه : روح غضنفرشاد!

 

به یکی میگن با بالش جمله بساز…

میگه: من رفتم شكار كلاغ با تیر زدم تو بالش.

میگن: این بالش كه نه با اون بالش!

میگه: من رفتم شكار كلاغ با تیر زدم تو اون بالش.

میگن: ولش كن اصلا با تشك جمله بساز!

میگه: من رفتم شكار كلاغ تو شك بودم بزنم تو این بالش یا تو اون بالش!!!

 

به یکی می گن با شرمندگی جمله بساز. . .

میگه : 0936

 

به یکی میگن با KeyBoard جمله بساز, میگه بچه ها, بازی ایران و امریکا رو کی برد؟

 

به یارو می گن با سویس جمله بساز میگه : من دیگه با هیچی جمله نمی سازم شما دارید از ساده بودن من سویستفاده میکنید

 

به یکی میگن:با چیپس جمله بساز.میگه:چی پسر خوبی چی پسر خوبی!!!

 

به یکی میگن:تلاش جمله بساز.میگه:مادرم رفت طلاشو فروخت!!!

 

به یکی میگن:با بنزین جمله بساز.میگه:خوش به حال شما که سوار بنزین!!!

 

به یکی میگن:باختاپوس جمله بساز.میگه:اوخ تا پوستم نسوخته برم زیر سایه!!!

 

به یکی می گن با گوهر جمله بساز ، می گه : تو گه هر وقت منو می بینی می گی جمله بساز !!