..:: جملات كوتاه و جالب ::..

Prayer is not conquering God’s reluctance but taking hold of God’s willingness


دعا غلبه بر مخالفت خدا نیست بلكه دستیابی به رضایت اوست.


Love is the highest gift of GOD


عشق والا ترین هدیه خداوند است.


GOD heals, and doctor takes the fee


خدا شفا می دهد و پزشك حق ویزیت می گیرد!


Man is certainly stark mad; he cannot make a worm, yet he makes gods by the dozens


انسان واقعاً دیوانه است؛ یك كرم هم نمی تواند بسازد اما ده ها خدا می سازد.


Every happening great and small, is a parable whereby GOD speaks to us, and the art of life is to get the message


هر اتفاقی كه می افتد، چه كوچك چه بزرگ، وسیله ای است برای آنكه خدا با ما حرف بزند و هنر زندگی دریافت پیام است.


The nearer the soul is to GOD, the less its disturbances since the point nearest the circle is subject to the least motion


هر چه روح به خداوند نزدیكتر باشد، آشفتگی اش كمتر است. زیرا نزدیك ترین نقطه به مركز دایره كمترین تكان را دارد.


GOD, often in his wisdom , sends his angels down to walk with us. We know

know them best as friends

معمولاًخداوند فرشته هایش را پایین می فرستد تا با ما قدم بردارندما آنها را به

صورت دوستانمان می شناسیم