جملات زیبا جالب کوتاه
دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .  اُرد بزرگ

آنچه که باید بیشترین علاقه را در ما به وجود آورد این نیست که آیا تفسیر ما از جهان، حقیقی است یا دروغین ،
بلکه این است که آیا این تفسیر، خواست قدرت را برای نیرومندی و کنترل جهان پرورش می دهد ، یا هرج و مرج و ناتوانی را.   فریدریش نیچه

تاسف ، ابرسیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد
در حالی که تاثیر جرائم را محو نمی کند . جبران خلیل جبران

********************

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند . اُرد بزرگ

حقیقت چیزی نیست که باید یافته یا کشف شود،
بلکه چیزی است که باید آفریده شود و فرایندی را نامگذاری کند ؛
شناساندن حقیقت نوعی تعیین فعالانه است و نه آگاه شدن از چیزی که به خودی خود قطعی و تعیین شده است.
که آن واژه دیگری است برای خواست قدرت . فریدریش نیچه

نفرین بر او که با بدکار به اندرز خواهی آمده همدستی کند.
زیرا همرایی با بدکار مایه رسوایی، و گوش دادن به دروغ خیانت است. جبران خلیل جبران

********************

زیبارویی که می داند ، زیبای ماندنی نیست ، پرستیدنی است . اُرد بزرگ

در این جهان، آن کسی به نابودی می رود که نتواند به ‹‹مفسر››ی خود مختار بدل شود.
آنگاه است که او دیگر نه در مقام شخص، بلکه در مقام عدد یا رقمی آماری خواهد زیست.
فریدریش نیچه

آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند . جبران خلیل جبران