قبل از ازدواج : خوابیدن تا لنگ ظهر

بعد از ازدواج : بیدار شدن زودتر از خورشید

نتیجه اخلاقی : سحر خیز شدن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : رفتن به سفر بی اجازه

بعد از ازدواج : رفتن به حیاط با اجازه

نتیجه اخلاقی : معتبر شدن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : خوردن بهترین غذاها بی منت

بعد از ازدواج : خوردن غذا های سوخته با منت

نتیجه اخلاقی : تقویت معده

* * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : استراحت مطلق بی جر بحث

بعد از ازدواج : کار کردن در شرایط سخت

نتیجه اخلاقی : ورزیده شدن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : دیدوبازدید از اماکن تفریحی

بعد از ازدواج : سر زدن به فامیل خانوم

نتیجه اخلاقی : صله رحم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : آموزش گیتار و سنتور و....

بعد از ازدواج : آموزش بچه داری و شستن ظرف

نتیجه اخلاقی : همدردی با مرد ها

  * * * * * * * * * * * * *
بقیه در ادامه مطلب

قبل از ازدواج : گرفتن پول تو جیبی از پاپا

بعد از ازدواج : دادن کل حقوق به خانوم

نتیجه اخلاقی : مستقل شدن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : ایستادن در صف سینما و استخر

بعد از ازدواج : ایستادن در صف شیر وگوشت

نتیجه اخلاقی : آموزش ایستادگی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : تعطیلات رفتن به دیزن و اسکی

بعد از ازدواج : تعطیلات شست وشوی خانه ولباس

نتیجه اخلاقی : پر شدن اوقات فراغت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : نوشتن کتاب شعر و رمان

بعد از ازدواج : نوشتن داستان پرنده در قفس

نتیجه اخلاقی : شهرت باد آورده

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : صحبت تلفنی بی محاسبه زمان

بعد از ازدواج : اتهام به پر حرفی حتی برای 10 دقیقه

نتیجه اخلاقی : حفظ عضلات صورت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قبل از ازدواج : رفتن به سفرهای هفتگی

بعد از ازدواج : درحسرت رفتن به پارک سر کوچه

نتیجه اخلاقی : امنیت کامل

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *