مثل چینی  (ضرب المثل)


ضرب المثل چینی

آن کس که جرات مبارزه در زندگی را ندارد ، طناب دار را به گردن می آویزد.

*

آن کس که در هر جایی دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد.

*

راستی یگانه سکه ای است که همه جا قیمت دارد.

*

موقعی که دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند.

*

مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی.

*

هیچ وقت بیش از زمانی که سروکارمان با احمق است ، احتیاج به هوش نداریم.

*

بدبختی آن نیست که می توان از آن برحذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست.

*

هنگامی که خشم حرف می زند ، عقل چهره خود را می پوشاند.

*

همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند.

*

مردی که کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد.

*

آن که درباره همه چیز می اندیشد ، درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد.

*

عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانش می توان شناخت.

*

انسان موفق ، بی قید نیست و انسان بی قید ، موفق نیست.

*

با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد ، بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد.

*

مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.

*

"عجله" کاری را که " احتیاط " قدغن کرده است ، انجام می دهد.

*

مردی بزرگ ، عیوب مرد کوچک را نمی بیند.