بهترین و زیباترین آف های دنیا  (کاریکلماتور)


--------------- بهترین و زیباترین آف های دنیا ------------------

مشکل تنهایی خودتو چطور حل کردی؟
- دو خط تلفن گرفتم ، وقتی دلم تنگ میشه به خودم تلفن می زنم.

--------------- بهترین و زیباترین آف های دنیا ------------------

اگر حرف مفت را می خریدن ، الان میلیاردر بودم.

--------------- بهترین و زیباترین آف های دنیا ------------------

من از چشمان خویش آموختم درس محبت را

که هر عضوی به درد آید به جایش دیده می گرید.

--------------- بهترین و زیباترین آف های دنیا ------------------

آدم میتونه از موج سواری حسابی لذت ببره ، ولی نمیتونه روی امواج زندگی کنه.

--------------- بهترین و زیباترین آف های دنیا ------------------

آدمها وقتی به آسمان خوش بین بودند هواپیما ساختند ، وقتی بدبین شدند چترنجات

--------------- بهترین و زیباترین آف های دنیا ------------------

اگر مترسک عقل داشت حتما مزرعه را ترک می کرد.

--------------- بهترین و زیباترین آف های دنیا ------------------

مواظب باشید از مرحله پرت نشید ، زخمی میشید.