اس ام اس مفهومی و فلسفی آنچه هستی هدیه خدا به توست ، آنچه میشوی هدیه تو به خداست.


**********************************

خدا ... آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا ، زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را ، یکی مثل نسیم دشت میگوید : کنارت هستم ای تنها.


**********************************

خداوند آزادی را آفرید و بشربندگی را. ( آندره ژید )


**********************************

اگر میخواهی ارزشت را نزد خدا بدانی نگاه کن ببین ارزش خدا نزد تو در وقت گناه چقدر است.

**********************************

درمورد انسانها از روی سوالاتی که میپرسند قضاوت کن نه جوابهایی که میدن ( ولتر )

**********************************

کیفیت افکار شما تعیین کننده کیفیت زندگی شماست ( افلاطون )

**********************************

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است ولی در نماز پایان است ، شاید این بدین معناست که پایان نماز آغاز دیدار است.

**********************************

کاش خدا از تو بگیرد آنچه که خدا را از تو میگیرد.

**********************************

امیر دنیا باش نه اسیر آن.

**********************************

در کاخ مجلل خبر از عشق مجو که سعادت همه در کلبه درویشان است.

**********************************

برای ساختن کشتی آرزوهات هر چقدر هم سخت باشد صبر کن! چرا که قایق کاغذی رویاها خیلی زودتر از آنچه فکر میکنی زیر آب خواهد رفت.