مسیج جدیدبه سه دلیل دوستت دارم; دوتاشو نمی دونم، اون یکی هم یادم نیست!
□□□
- گاهی وقت ها چقدر ساده عروسک می شویم، نه لبخند می زنیم و نه شکایت می کنیم. فقط احمقانه سکوت می کنیم.
□□□
- نمی دانم تا کدامین طلوع زنده خواهم ماند و در کدامین غروب خواهم رفت، اما دوست دارم تا آخرین لحظه بودنم تو را سر کار بگذارم.
□□□
- کسی که به زور می کوشد دوست داشتنی باشد، بیش از پیش بیزاری آور می شود.
□□□
- اگه دیدی کسی محکم بهت لگد زد ناراحت نشو، چون خیلی توپی!
□□□
- در زندگی مشو مدیون احساس کسی، تا نباشد رایگان عمرت گروگان کسی.
□□□
- زندگی مثل بازی شطرنج میمونه، اگه بلد نباشی همه میخوان یادت بدن. وقتی هم که یاد گرفتی همه میخوان شکستت بدن!
□□□
- کاشکی دنیا واسه یک شب مال من بود، اون وقت با خوشحالی از دنیام پرتت می کردم بیرون!
□□□
- اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان تو را غافلگیر کند، درست مانند آغاز.